Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta "Povezivanje: ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) realizaciju sprovodi Fondacija „Ana i Vlade Divac“ trenutno se ukazala potreba  za nabavku ponuda za organizaciju i moderaciju završne konferencije dana 30.05.2022. godine u Beogradu.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B,  Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv BTD-04 - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 15.04.2022.godine do 10h, na adresu:

                     

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                                                                                                

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Nabavku ponuda za organizaciju i moderaciju završne konferencije dana 30.05.2022. godine u Beogradu.

 

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarimasa uračunatim PDV-om.

Uplata će se izvršiti po završenom događaju a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

3. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

4. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv BTD 04 - NE OTVARATI*)  najkasnije do 15.04.2022. godine do 10h, na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Jelena Rakić.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

5. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 15.04.2022.god. u 12h.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu tenderske komisije.

Svi ponuđači će biti obavešteni o ishodu tendera po donošenju odluke tenderske komisije.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
  2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
  3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -Prilog D
  4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija će, u zavisnosti od konkretnog posla, kombinovati usluge iz ponude, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 

6. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije, će izvršiti analizu ponuda, nakon toga, Komisija će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA I KVALITET PONUDE.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti